LOL之家 - 每个英雄联盟粉的家!
关键词不能为空
关键词不能为空

LOL之家 > LOL心得 > lolsai duan jie shu yao zhong xin ding wei:七年级 上册语文第一课读一读,写一

lolsai duan jie shu yao zhong xin ding wei:七年级 上册语文第一课读一读,写一

作者:admin
来源:未知
日期:2020-07-29 02:10:21

七年级 上册语文第一课读一读,写一写注音

在山的那边:chi xiang yin mi tie qing ning cheng you huo xuan teng yi shun jian 走一步,5261再走一步:4102xun jie song li yu hui ning shi chuo qi na han shou gu lin xun xin jing rou tiao tou yun mu xuan xiao xin yi yi 3短文两篇1653:lng luo duan xu kuan shu bei wei yi si bu gou 紫藤萝瀑布:zhong ji beng jian fan mi zhu li ning wang ling ding xi ling ren jun bu jin xian lu qiong jiang feng wei die zhen pan qiong wo long 理想:ji han li luan zhui lian yuan xing jue jiang xi zhuo yuan hen pa qie zu zhou nong yin hai tian xiang wen lang zi hui tou lu lu zhong sheng jue chu feng sheng ke wang bu ke ji 7短文两篇:tan lan duo luo dian zhui ran ran ku ao chu xing feng shuo xi shu di hui chen dian dian yan ba ba fan xian ji guan hong deng jiu lv lin long ti tou ju ti er wei duo zi duo cai bu ke mo mie hui wei wu qiong 人生寓言:hui xin xi xi fen yun xian shi bing gao e yun xing qi zheng se luo nan gui shu liu luo wu you wu lv xin kuang shen yi yin qing yuan que jiu shi wu shuang xin tong ru ge xian xiang die sheng de shi zhi huan duo chou shan gan tian zai ren huo tu ru qi lai yi guo ta xiang 我的信念:zhizhuo bian ce sheng min bao chou she wang rou lin he ze ao nao chen zui mi zui cu ran chang shi wen xin wu kui 春:langrun yun niang mai nong wan zhuan liao liang huan yun hong tuo jin mo shu huo xin xin ran fan hua nen ye hu peng yin ban dou sou jin shen hua zhi zhao zhan 济南的冬天:xiang xiang qing wen qing an shi ji fu xiu qi lv ping shu zao zhu xu cheng qing kong ling shui mo hua lang wang wang 夏感:daise ling xiu zhu man zhong ji pu fu rong rong dan dan qian qian xi cao qing fei man wu chu hua qiu shi chun hua qiu yue xian qing yi zhi 秋天:zheng zheng yiu gu fei shuo qi xi gui bo liao kuo ku he qing lie meng mei 1---15课看看对不》?

我想学拼音……………

23个声母:b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w24个韵母2113,5261其中:单韵母6个:a o e i u v复韵母9个ai ei ui ao ou iu ie ue er前鼻韵母5个 an en in un vn后鼻韵母4个ang eng ing ong16个整4102体认读:zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying音序Aɑ Bb Cc Dd Ee Ff Gɡ Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz第一声,(阴平1653,或平调,“ˉ”);第二声,(阳平,或升调,“ˊ”);第三声,(上声,或上音,“ˇ”);第四声,(去声,或去音,“ˋ”);A】(啊) ai(哀) an(安) ang(肮) ao(熬) [5个]【B】ba(八) bai(百) ban(班) bang(帮) bao(包) bei(悲) ben(奔) beng(崩) bi(比) bian(边) biao(标)bie(别) bin(宾) bing(兵) bo(波) bu(不) [16个]【C】ca(擦) cai(才) can(参) cang(仓) cao(操) ce(册) cen(参) ceng(层) cha(查) chai(柴) chan(产)chang(长) chao(抄) che(车) chen(晨) cheng(成) chi(吃) chong(充) chou(抽) chu(出) chuan(川)chuang(创) chui(吹) chun(春) chuo(绰) ci(词) cong(聪) cou(凑) cu(粗) cuan(窜) cui(崔)cun(村) cuo(错) [33个]【D】da(大) dai(呆) dan(单) dang(当) dao(刀) de(德) dei(得) deng(灯) di(地) dian(点) diao(刁) die(跌)ding(丁) diu(丢) dong(冬) dou(斗) du(读) duan(端) dui(对) dun(吨) duo(多) [21个]【E】e(鹅) ei(欸) en(恩) eng(鞥) er(儿) [5个]【F】fa(发) fan(反) fang(方) fei(飞) fen(分) feng(风) fo(佛) fou(否) fu(夫) [9个]【G】ga(伽) gai(该) gan(干) gang(刚) gao(高) ge(哥) gei(给) gen(根) geng(耕) gong(工) gou(沟)gu(姑) gua(瓜) guai(怪) guan(关) guang(光) gui(规) gun(棍) guo(国) [19个]【H】ha(哈) hai(还) han(含) hang(航) hao(好) he(喝) hei(黑) hen(很) heng(横) hong(轰) hou(猴)hu(乎) hua(花) huai(怀) huan(欢) huang(荒) hui(灰) hun(昏) huo(火) [19个]【J】ji(机) jia(家) jian(坚) jiang(江) jiao(交) jie(阶) jin(斤) jing(京) jiong(炯) jiu(究) ju(居) juan(卷)jue(决) jun(军) [14个]【K】ka(卡) kai(开) kan(刊) kang(康) kao(考) ke(科) ken(肯) keng(坑) kong(空) kou(口) ku(苦)kua(夸) kuai(快) kuan(宽) kuang(狂) kui(亏) kun(困) kuo(阔) [18个]【L】la(拉) lai(来) lan(兰) lang(狼) lao(劳) le(乐) lei(雷) leng(冷) li(离) lia(俩) lian(连) liang(良)liao(辽) lie(列) lin(林) ling(灵) liu(刘) long(龙) lou(楼) lu(路) lv(驴) luan(乱) lve(略) lun(抡)luo(罗) [25个]【M】ma(妈) mai(麦) man(满) mang(忙) mao(毛) me(么) mei(眉) men(门) meng(蒙) mi(迷) mian(棉)miao(苗) mie(灭) min(民) ming(明) miu(谬) mo(模) mou(某) mu(目) [19个]【N】na(那) nai(奶) nan(南) nang(囊) nao(脑) ne(呢) nei(内) nen(嫩) neng(能) ni(你) nian(年)niang(娘) niao(鸟) nie(捍) nin(您) ning(宁) niu(牛) nong(农) nou(弄) nu(奴) nv(女)nuan(暖) nve(虐) nuo(挪) [24个]【O】o(哦) ou(欧) [2个]【P】pa(趴) pai(拍) pan(盘) pang(旁) pao(跑) pei(培) pen(盆) peng(朋) pi(批) pian(偏)piao(飘) pie(撇) pin(拼) ping(平) po(坡) pou(剖) pu(扑) [17个]【Q】qi(七) qia(恰) qian(千) qiang(枪) qiao(悄) qie(切) qin(亲) qing(青) qiong(穷) qiu(秋)qu(区) quan(全) que(缺) qun(群) [14个]【R】ran(然) rang(让) rao(饶) re(热) ren(人) reng(扔) ri(日) rong(荣) rou(肉) ru(如)ruan(软) rui(锐) run(润) ruo(弱) [14个]【S】sa(洒) sai(赛) san(三) sang(桑) sao(扫) se(色) sen(森) seng(僧) sha(杀) shai(晒) shan(山)shang(伤) shao(烧) she(舌) shen(深) sheng(生) shi(师) shou(手) shu(书) shua(刷) shuai(摔)shuan(拴) shuang(爽) shui(水) shun(顺) shuo(说) si(思) song(松) sou(搜) su(苏) suan(算) sui(岁) sun(孙)suo(所) [34个]【T】ta(它) tai(台) tan(贪) tang(糖) tao(桃) te(特) teng(疼) ti(题) tian(天) tiao(条) tie(铁)ting(听) tong(通) tou(头) tu(土) tuan(团) tui(推) tun(吞) tuo(脱) [19个]【W】wa(挖) wai(外) wan(完) wang(王) wei(威) wen(温) weng(翁) wo(我) wu(无) [9个]【X】xi(西) xia(下) xian(先) xiang(香) xiao(小) xie(写) xin(心) xing(星) xiong(胸) xiu(休) xu(须)xuan(宣) xue(学) xun(寻) [14个]【Y】ya(压) yan(烟) yang(央) yao(要) ye(业) yi(一) yin(音) ying(英) yong(用) you(优) yu(雨)yuan(元) yue(月) yun(云) [14个]【Z】za(杂) zai(载) zan(咱) zang(脏) zao(早) ze(责) zei(贼) zen(怎) zeng(增) zha(扎) zhai(摘)zhan(占) zhang(张) zhao(照) zhe(这) zhen(针) zheng(正) zhi(支) zhong(中) zhou(周) zhu(朱)zhua(抓) zhuan(专) zhuang(庄) zhui(追) zhun(准) zhuo(捉) zi(资) zong(宗) zou(走) zu(足)zuan(钻) zui(最) zun(尊) zuo(作) [35个] 拼音音节索引a ai an ang ao ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo cong cou cu cuan cui cun cuo da dai dan dang dao de dei deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo e ei en eng er fa fan fang fei fen feng fo fou fu ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lü luan lüe lun luo ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nü nuan nüe nuo o ou pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo song sou su suan sui sun suo ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo wa wai wan wang wei wen weng wo wu xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun ya yan yang yao ye yi yin ying yong you yu yuan yue yun za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zong zou zu zuan zui zun zuo

普通话荷塘月色全文注拼音

全文拼音:2113 zhè jǐ tiān xīn lǐ5261 pō bú níng jì4102ng 。jīn wǎ1653n zài yuàn zǐ lǐ zuò zhe chéng liáng ,hū rán xiǎng qǐ rì rì zǒu guò de hé táng ,zài zhè mǎn yuè de yuè guāng lǐ ,zǒng gāi lìng yǒu yī fān yàng zǐ ba 。yuè liàng jiàn jiàn dì shēng gāo le ,qiáng wài mǎ lù shàng hái zǐ men de huān xiào ,yǐ jīng tīng bú jiàn le ;qī zài wū lǐ pāi zhe rùn ér ,mí mí hú hú dì hēng zhe mián gē 。wǒ qiāo qiāo dì pī le dà shān ,dài shàng mén chū qù 。 yán zhe hé táng ,shì yī tiáo qǔ shé de xiǎo méi xiè lù 。zhè shì yī tiáo yōu pì de lù ;bái tiān yě shǎo rén zǒu ,yè wǎn gèng jiā jì mò 。hé táng sì miàn ,zhǎng zhe xǔ duō shù ,wěng wěng yù yù de 。lù de yī páng ,shì xiē yáng liǔ ,hé yī xiē bú zhī dào míng zì de shù 。méi yǒu yuè guāng de wǎn shàng ,zhè lù shàng yīn sēn sēn de ,yǒu xiē pà rén 。jīn wǎn què hěn hǎo ,suī rán yuè guāng yě hái shì dàn dàn de 。 lù shàng zhī wǒ yī gè rén ,bèi zhe shǒu duó zhe 。zhè yī piàn tiān dì hǎo xiàng shì wǒ de ;wǒ yě xiàng chāo chū le píng cháng de zì jǐ ,dào le lìng yī shì jiè lǐ 。wǒ ài rè nào ,yě ài lěng jìng ;ài qún jū ,yě ài dú chù 。xiàng jīn wǎn shàng ,yī gè rén zài zhè cāng máng de yuè xià ,shí me dōu kě yǐ xiǎng ,shí me dōu kě yǐ bú xiǎng ,biàn jiào shì gè zì yóu de rén 。bái tiān lǐ yī dìng yào zuò de shì ,yī dìng yào shuō de huà ,xiàn zài dōu kě bú lǐ 。zhè shì dú chù de miào chù ,wǒ qiě shòu yòng zhè wú biān de hé xiāng yuè sè hǎo le 。 qǔ qǔ shé shé de hé táng shàng miàn ,mí wàng de shì tián tián de yè zǐ 。yè zǐ chū shuǐ hěn gāo ,xiàng tíng tíng de wǔ nǚ de qún 。céng céng de yè zǐ zhōng jiān ,líng xīng dì diǎn zhuì zhe xiē bái huā ,yǒu niǎo nà (nii o,nu )dì kāi zhe de ,yǒu xiū sè dì dǎ zhe duǒ ér de ;zhèng rú yī lì lì de míng zhū ,yòu rú bì tiān lǐ de xīng xīng ,yòu rú gāng chū yù de měi rén 。wēi fēng guò chù ,sòng lái lǚ lǚ qīng xiāng ,fǎng fó yuǎn chù gāo lóu shàng miǎo máng de gē shēng sì de 。zhè shí hòu yè zǐ yǔ huā yě yǒu yī sī de chàn dòng ,xiàng shǎn diàn yī bān ,shà shí chuán guò hé táng de nà biān qù le 。yè zǐ běn shì jiān bìng jiān mì mì dì āi zhe ,zhè biàn wǎn rán yǒu le yī dào níng bì de bō hén 。yè zǐ dǐ xià shì mò mò (m )de liú shuǐ ,zhē zhù le ,bú néng jiàn yī xiē yán sè ;ér yè zǐ què gèng jiàn fēng zhì le 。 yuè guāng rú liú shuǐ yī bān ,jìng jìng dì xiè zài zhè yī piàn yè zǐ hé huā shàng 。báo báo de qīng wù fú qǐ zài hé táng lǐ 。yè zǐ hé huā fǎng fó zài niú rǔ zhōng xǐ guò yī yàng ;yòu xiàng lóng zhe qīng shā de mèng 。suī rán shì mǎn yuè ,tiān shàng què yǒu yī céng dàn dàn de yún ,suǒ yǐ bú néng lǎng zhào ;dàn wǒ yǐ wéi zhè qià shì dào le hǎo chù ——hān mián gù bú kě shǎo ,xiǎo shuì yě bié yǒu fēng wèi de 。yuè guāng shì gé le shù zhào guò lái de ,gāo chù cóng shēng de guàn mù ,luò xià cān chà de bān bó de hēi yǐng ,qiào léng léng rú guǐ yī bān ;wān wān de yáng liǔ de xī shū de qiàn yǐng ,què yòu xiàng shì huà zài hé yè shàng 。táng zhōng de yuè sè bìng bú jun1 yún ;dàn guāng yǔ yǐng yǒu zhe hé xié de xuán lǜ ,rú fàn ē líng (yīng yǔ violinxiǎo tí qín de yì yīn )shàng zòu zhe de míng qǔ 。 hé táng de sì miàn ,yuǎn yuǎn jìn jìn ,gāo gāo dī dī dōu shì shù ,ér yáng liǔ zuì duō 。zhè xiē shù jiāng yī piàn hé táng zhòng zhòng wéi zhù ;zhī zài xiǎo lù yī páng ,lòu zhe jǐ duàn kōng xì ,xiàng shì tè wéi yuè guāng liú xià de 。shù sè yī lì shì yīn yīn de ,zhà kàn xiàng yī tuán yān wù ;dàn yáng liǔ de fēng zī ,biàn zài yān wù lǐ yě biàn dé chū 。shù shāo shàng yǐn yǐn yuē yuē de shì yī dài yuǎn shān ,zhī yǒu xiē dà yì bà le 。shù féng lǐ yě lòu zhe yī liǎng diǎn lù dēng guāng ,méi jīng dǎ cǎi de ,shì kě shuì rén de yǎn 。zhè shí hòu zuì rè nào de ,yào shù shù shàng de chán shēng yǔ shuǐ lǐ de wā shēng ;dàn rè nào shì tā men de ,wǒ shí me yě méi yǒu 。 hū rán xiǎng qǐ cǎi lián de shì qíng lái le 。cǎi lián shì jiāng nán de jiù sú ,sì hū hěn zǎo jiù yǒu ,ér liù cháo shí wéi shèng ;cóng shī gē lǐ kě yǐ yuē luè zhī dào 。cǎi lián de shì shǎo nián de nǚ zǐ ,tā men shì dàng zhe xiǎo chuán ,chàng zhe yàn gē qù de 。cǎi lián rén bú yòng shuō hěn duō ,hái yǒu kàn cǎi lián de rén 。nà shì yī gè rè nào de jì jiē ,yě shì yī gè fēng liú de jì jiē 。liáng yuán dì 《cǎi lián fù 》lǐ shuō dé hǎo : yú shì yāo tóng yuán nǚ ,dàng zhōu xīn xǔ ;yì (y )shǒu xú huí ,jiān chuán yǔ bēi ;qú jiāng yí ér zǎo guà ,chuán yù dòng ér píng kāi 。ěr qí xiān yāo shù sù ,qiān yán gù bù ;xià shǐ chūn yú ,yè nèn huā chū ,kǒng zhān shang ér qiǎn xiào ,wèi qīng chuán ér liǎn jū。 kě jiàn dāng shí xī yóu de guāng jǐng le 。zhè zhēn shì yǒu qù de shì ,kě xī wǒ men xiàn zài zǎo yǐ wú fú xiāo shòu le 。 yú shì yòu jì qǐ 《xī zhōu qǔ 》lǐ de jù zǐ : cǎi lián nán táng qiū ,lián huā guò rén tóu ;dī tóu nòng lián zǐ ,lián zǐ qīng rú shuǐ 。jīn wǎn ruò yǒu cǎi lián rén ,zhè ér de lián huā yě suàn dé “guò rén tóu ”le ;zhī bú jiàn yī xiē liú shuǐ de yǐng zǐ ,shì bú háng de 。zhè lìng wǒ dào dǐ diàn zhe jiāng nán le 。 zhè yàng xiǎng zhe ,měng yī tái tóu ,bú jiào yǐ shì zì jǐ de mén qián ;qīng qīng dì tuī mén jìn qù ,shí me shēng xī yě méi yǒu ,qī yǐ shuì shú hǎo jiǔ le 。原文: 这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的月光里,总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了,墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫,带上门出去。 沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊(wěng)郁郁的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。 路上只我一个人,背着手踱着。这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。 曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜(niǎo,nuó)地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电一般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉(mò)的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。 月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀(ē)玲(英语violin小提琴的译音)上奏着的名曲。 荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是他们的,我什么也没有。 忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗,似乎很早就有,而六朝时为盛;从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子,她们是荡着小船,唱着艳歌去的。采莲人不用说很多,还有看采莲的人。那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节。梁元帝《采莲赋》里说得好: 于是妖童媛(yuán)女,荡舟心许;鷁(yì)首徐回,兼传羽杯;欋(zhào)将移而藻挂,船欲动而萍开。尔其纤腰束素,迁延顾步;夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾(jū)。 可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。 于是又记起《西洲曲》里的句子: 采莲南塘秋,莲花过人头;低头弄莲子,莲子清如水。今晚若有采莲人,这儿的莲花也算得“过人头”了;只不见一些流水的影子,是不行的。这令我到底惦着江南了。 这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。《荷塘月色》是中国文学家朱自清任教清华大学时所写的一篇散文,因收入中学语文教材而广为人知,是现代抒情散文的名篇。文章写了荷塘月色美丽的景象,含蓄而又委婉地抒发了作者不满现实,渴望自由,想超脱现实而又不能的复杂的思想感情,为后人留下了旧中国正直知识分子在苦难中徘徊前进的足迹。寄托了作者一种向往于未来的政治思想,也寄托了作者对荷塘月色的喜爱之情。参考:http://baike.baidu.com/subview/153597/6169028.htm
本文标签:
栏目导航
新发表